Functies bestuur

Functieprofielen bestuursleden


Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de vereniging, naar buiten en naar binnen. Hij heeft de volgende taken.

 • Het leiden van de bestuursvergaderingen en de Algemene ledenvergadering.
 • Het leiden van het bestuur, d.w.z. initiatieven nemen, coördineren en zorgen voor de uitvoering van bestuurswerkzaamheden.
 • Het aansturen van de commissies.
 • Maakt onderdeel uit van het Dagelijks Bestuur samen met de penningmeester en secretaris In overleg met betrokken Commissieleden worden besluiten genomen die geen of weinig uitstel verdragen en die later in de bestuursvergadering geagendeerd worden.
 • Het onderhouden van externe contacten zoals met bijvoorbeeld de gemeente, het waterschap, de hengelsportfederatie, Sportvisserij Nederland, Visstandbeheercommissie (VBC) en andere organisaties.
 • Het vertegenwoordigen van de vereniging bij officiële gelegenheden (binnen en buiten de vereniging).
 • Aan de leden verantwoording afleggen over het door het bestuur gevoerde beleid.
 • Het toezien op en draagt bij aan de uitvoering van de besluiten die door de algemene ledenvergadering zijn genomen.
 • Het (met de secretaris) opstellen en bewaken van de agenda van de vergaderingen.
 • Het controleren van de door de penningmeester gedane uitgaven en ontvangsten.
 • Het motiveren van de vrijwilligers door middel van het tonen van belangstelling en het blijk geven van waardering voor hun werk.

Secretaris

De secretaris werkt onder verantwoordelijkheid van en is verantwoording schuldig aan het bestuur. De secretaris is als zodanig verantwoordelijk voor een goede afhandeling van administratieve taken, zoals:

 • Het behandelen van ingekomen stukken.
 • Het voorbereiden en uitvoeren van het beleid (vastgesteld door het bestuur).
 • De ledenadministratie (kan ook bij een ander bestuurslid liggen). 
 • Het aangaan van overeenkomsten.
 • De interne – en externe correspondentie.
 • Het verzorgen van informatievoorziening richting het bestuur.
 • Maakt onderdeel uit van het Dagelijks Bestuur samen met de penningmeester en voorzitter. In overleg met betrokken Commissieleden worden besluiten genomen die geen of weinig uitstel verdragen en die later in de bestuursvergadering geagendeerd worden.
 • Het opstellen van het jaarverslag van de vereniging (hoeft hij/zij niet noodzakelijk zelf te schrijven).
 • Het (samen met de voorzitter) verzorgen van de agenda van de vergadering.
 • Het verzorgen van uitnodigingen, agenda en notulen van bestuurs- en algemene vergaderingen.

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en voor een juiste registratie hiervan. Ook is hij/zij verantwoordelijk voor:

 • De financiële afhandeling van alle genomen besluiten.
 • Het beheer van de kas en bankrekeningen.
 • Het betalen van de rekeningen.
 • Het namens het bestuur verantwoording afleggen aan de algemene ledenvergadering over het beheer van de financiële zaken. Hij overlegt hiervoor een schriftelijk financieel jaarverslag waarin in ieder geval is opgenomen de balans en het kasstroomoverzicht.
 • Controle van de financiële stukken door een (externe) accountant of kascommissie
 • Het samenstellen van de begroting voor het komende jaar.
 • Het incasseren van contributies, toegezegde donaties en andere betalingen.Maakt onderdeel uit van het Dagelijks Bestuur samen met de penningmeester en voorzitter. geen of weinig uitstel verdragen en die later in de bestuursvergadering geagendeerd worden.

Algemeen bestuurslid


Een algemeen bestuurslid vertegenwoordigt in het bestuur één van de commissies (bijv. jeugd, visstandbeheer, controle, promotie of wedstrijden) van de vereniging. Hij heeft de volgende taken:

 • Het leiden van de eigen commissie, d.w.z. initiatieven nemen, coördineren en zorgen voor de uitvoering van activiteiten.
 • Het indienen van plannen en een begroting voor de activiteiten van de eigen commissie in het bestuur.
 • Het rapporteren van de voortgang van de commissie in het bestuur.
 • Het inbrengen van ideeën en initiatieven in het bestuur vanuit de eigen commissie. 
 • Sluit waar noodzakelijk aan bij bestuursvergaderingen en brengt zijn stem uit bij eventuele besluitvorming