Wedstrijdreglementen


Lees voor een goed en eerlijk wedstrijdverloop deze regels goed door!

Iedere deelnemer is lid van HSV de Vrolijke Vissers.
Algemene wedstrijdregels voor alle vissers


1.    De Algemene Reglementen van HSV de Vrolijke Vissers gelden.

2.    Voor alle wedstrijden dient men zich vooraf op te geven.

3.    Men dient om mee te kunnen doen vóór het tijdstip van loting aanwezig te zijn.

4.    Alleen na het beginsignaal mag men voeren en beginnen met het vissen.

5.    Inschrijven zoals vermeld in het wedstrijdschema.

6.    Iedereen die deelneemt aan onze wedstrijden dient dit reglement te kennen en gaat akkoord met de voorwaarden. De wedstrijdleiding kan diskwalificeren.

7.    Prijsuitreiking direct na afloop aan het water, tenzij anders vermeld in het wedstrijdschema.

8.    1e signaal is aanvang wedstrijd, 2e signaal einde wedstrijd.

9.    Meedoen is geheel voor eigen risico.

10. Vis die nog voor het eindsignaal is aangeslagen mag nog worden geschept na het eindsignaal.

11. In geval van onweer of andere onvoorziene omstandigheden kan de wedstrijdcommissie i.s.m het bestuur besluiten de wedstrijd in te korten, te stoppen of van wedstrijdwater te wisselen.

12. Men dient de visplek schoon achter te laten

13. Bij punten waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.

14. Geopende hekken of afrasteringen goed afsluiten en geen afval achterlaten.

15. Begeef u in geen geval met uw auto in een weiland of rond de plas, tenzij uitdrukkelijk toegestaan bij de  inschrijving of loting.
Witvissers

1.    Men dient op tijd vóór het loten aanwezig te zijn. Dreigt men te laat te komen dan kan uitsluiting voorkomen worden door dit de wedstrijdleider telefonisch te laten weten.

2.    Aas en voer zijn vrij, behalve rode maden, rode casters en verse de vase.

3.    De hengelkeuze is volgens het wedstrijdschema.

4.    Alle gevangen vis telt mee. De vis dient bewaard te worden in een leefnet van gepaste lengte en levend ter weging worden aangeboden. Men dient het leefnet in het water te laten tot de weegploeg is gearriveerd.

5.    Prijsverdeling alle wedstrijden 1:3.

6.    Over de gelote stekken kan niet meer gediscussieerd worden. Onderling ruilen met andere deelnemers is niet toegestaan.

7.    Auto’s zijn niet toegestaan op de stek. Er is geen ontheffing van de gemeente.

8.    Zorg voor een kruiwagen of alternatief (brommer met kar).
Karpervissers

1.    Alle algemene verenigingsregels zoals bepaald in de vergunning en op deze pagina blijven van kracht.

2.    Er mag met maximaal 2 hengels per deelnemer gevist worden.

3.    Er moet altijd 1 deelnemer van het koppel bij de hengels aanwezig blijven. Men dient alle wedstrijden als koppel te vissen en 1 deelnemer van het koppel mag niet langer als 30 minuten van de stek weg. Hengels mogen in blijven liggen (Evt verbaal van BOA voor eigen risico). Wedstrijdleiding uitgezonderd. Langer weg op een stek altijd hengels binnen draaien en melden bij de wedstrijdleiding.

4.    Het gebruik van boot en/of voerboot is verboden. Alleen een peilhengel is toegestaan.

5.    Er mag alleen gevist worden op de met steknummer gemarkeerde stek met maximale afstand van 15 meter tussen de tenten.

6.    Er wordt gevist op totaalgewicht. Bij gelijke stand zal eerst worden gekeken naar het aantal gevangen karpers. Daarna zal de grootste karper de doorslag geven.

7.    De wedstrijdleiding bestaat op dit moment uit Daan van Dijk en Jork Kuin. Zij zijn verantwoordelijk voor het wegen van de gevangen vissen en de registratie hiervan. Mochten zij het noodzakelijk achten om versterking in te schakelen dan wordt dat kenbaar gemaakt. Bij loting worden hun telefoonnummers gedeeld.

8.    Tussen 00:00 en 07:00 moeten vissen in een bewaarzak geplaatst worden. Het gewicht bij weging ’s ochtends telt. Uitzondering hierop zijn kwetsbare monumentale vissen, bel dan ook 's nachts Daan of Jork.

9.    Bestuur en karpercommissie zijn nimmer aansprakelijk voor geleden schade.

10. De wedstrijdcommissie heeft het recht om af te wijken van deze punten als blijkt dat dit nodig is voor de vereniging of haar leden.

11. Het dagelijks bestuur en leden van de wedstrijdcommissie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen en/of schaden voor, tijdens en na de wedstrijd.