Algemene reglementen

Reglementen HSV de Vrolijke Vissers gekoppeld aan het gebruik van de Vispas.


Neem tijd om onderstaande te lezen!


Met ingang van 2022 wordt er geen papieren vergunning meer meegestuurd met de Vispas. Het geldende visdocument is uitsluitend de Vispas i.c.m. de aanvullende lijst of de Visplanner app. Wel blijft de papieren nachtvergunning in stand tegen meerprijs.

Ieder lid is zelf verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van de reglementen, op de website is altijd de meest recente versie te lezen.

Het niet naleven van de regels kan gevolgen hebben voor uw vergunning. Er zal altijd eerst gewaarschuwd worden, bij een 2de overtreding zal het Dagelijks Bestuur een officiële laatste waarschuwing per post naar u versturen. Bij een 3de overtreding volgt een schorsing en zal er een ALV belegt worden waarin de leden beslissen of u als lid geroyeerd wordt, uiteraard wordt u in de gelegenheid gesteld om u te verweren.

Gelukkig is dit nog nooit nodig geweest en we vertrouwen erop dat u de regels naleeft zodat u en andere met veel plezier van onze mooie hobby kunnen genieten.


Visdocumenten

Die u op verzoek van politie, BOA, of door de vereniging aangewezen controleurs met legitimatie onmiddellijk moet kunnen tonen:

1.      Vispas, of voorlopige vispas i.c.m. de aanvullende lijst van SVN e/o de Visplanner app. Aan te vragen bij hengelsportzaak Glaudemans of online

a.      Specificatie van onze voorwaarden
indien in het bezit van een geldige vispas, mag de houder gebruik maken van 3 hengels in de volgende wateren:

1.      Stenenkamerplas 

2.      Rosmalense Plas

2.      Nachtvergunning. Het is toegestaan om met een nachtvergunning op zowel de Stenenkamerplas als de Rosmalense Plas te vissen tijdens nachtelijke uren.

Vanaf 2022 zijn deelnemers aan wedstrijden niet langer verplicht om een nachtvisvergunning aan te schaffen, hiervoor geldt dus een ontheffing van de vereniging.

Er zijn kosten verbonden aan de nachtvergunning. Deze is vanaf 2022 beperkt verkrijgbaar en er zal met een wachtlijst gewerkt gaan worden. Heb je voor 2022 een nachtvisvergunning kunnen bemachtigen dan wordt je aan het eind van het jaar in de gelegenheid gesteld deze te verlengen, wil je dit niet dan komt het volgende lid in aanmerking. Om in aanmerking te komen voor de wachtlijst is het noodzakelijk om lid te zijn van de vereniging.

Op de website en Facebook zal aangekondigd worden waar en wanneer de vergunningen afgehaald kunnen worden.

Voor de duidelijkheid het nachtviszegel van SVN is op onze wateren niet geldig.

De vereniging staat alle tenten in natuurlijke tinten (hieronder verstaan we groen/ kaki/ camo, denk aan defensie kleuren) toe met een maximum van 2 onderkomens per visstek. Uiteindelijk bepaald de gemeentelijke verordening wat er is toegestaan, kijk hiervoor op de website van de gemeente. De vereniging accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele boetes.

3.      Adreswijzigingen op Vispas Deze dienen tijdig doorgeven te worden aan de vereniging en Sportvisserij Nederland


Algemene bepalingen geldend bij gebruik van de verenigingsvergunning: 


1.      De H.S.V. de Vrolijke Vissers  stelt zich niet aansprakelijk voor ongeacht welke schade en/of letsel (incl. vermogensschade) toegebracht aan de vergunninghouder of diens eigendom

2.      Het is verboden karper, snoek, paling, snoekbaars of zeelt mee te nemen. Deze moet zo spoedig mogelijk in het zelfde water worden teruggezet. Bij het gebruik van een weighsling mag een vis daar maximaal 1 uur in bewaard worden, bij een bewaarzak (op minimaal 1,5 meter water weg hangen) geldt een maximum van 4 uur. Het enige andere alternatief is om vissen in het donker te fotograferen.

3.      Het is niet toegestaan vis uit te zetten in verenigingswater zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur. 

4.      Ondermaatse vis moet direct weer in vrijheid worden gesteld.

5.      Boten op of aan het water bedoeld voor personen zijn alleen toegestaan op de Rosmalense plas. Deze mogen alleen voorzien zijn van een elektrische motor, een peddel of roeispanen. Vanaf 2022 is dit alleen toegestaan voor witvissers of roofvissers. Karpervissers mogen zich voorafgaand of tijdens een vissessie met geen enkele transportmiddel op het water begeven.

6.      Voerboten ten behoeve van het brengen van aas, of lokvoer naar de visplek

o   Deze mogen zich niet verder bevinden dan maximaal 100 meter.

o   Er dient rekening gehouden te worden met andere vissers en iedere andere waterrecreant. Hieronder wordt verstaan dat vislijnen niet langs andere visstekken worden gegooid of uitgevaren.

7.      Conflicten op, in of aan het water dienen in vriendelijke sfeer vermeden te worden. Blijf in alle gevallen kalm.

8.      De vereniging is aansprakelijk voor oeverbeschadiging etc. en verhaalt die op u. Hij, die de voorwaarden overtreedt, welke in de vergunning zijn gesteld ter bescherming van de visstand in de wateren, wordt geacht zonder vergunning te vissen of te hebben gevist. Hij is deswege strafbaar volgens het  Arrest van de Hoge Raad .d.d. 2 mei 1996 

9.      Het is niet toegestaan langs de waterkant open vuur te maken. 

10.  Het is niet toegestaan geluidsoverlast te veroorzaken. Elektronische beetverklikkers: zo zacht mogelijk! 

11.  Auto’s dienen op de daarvoor bestemde plaatsen geparkeerd te worden. Het in- en uitladen van materialen dient tevens vanuit deze parkeerplaatsen te gebeuren. Auto’s zijn verboden op alle wandel / fietspaden rondom onze wateren.

12.  Iedere hengelaar is verplicht eigen afval mee te nemen of te deponeren in de daarvoor geplaatste afvalbakken.

13.  Karpervissers dienen in het bezit te zijn van een onthaakmat en een voldoende groot schepnet. 

14.  U bent aan de waterkant om te vissen! Andere activiteiten dient u te beperken: Geen bier-, barbecue of andere bijeenkomsten. 

15.  U bent er aan gehouden om het voeren op een visstek tot een minimum te beperken. Het van te voren voeren van een visplek geeft niet het recht van vissen op deze plek. Claimen van een visstek is dus verboden!

16.  Overtreding van de bepalingen of de verenigingsregels kan sancties tot gevolg hebben conform de verenigingsstatuten. 


Vangst- en aasbepalingen


1.      Snoekverbod voor onze wateren: Van 1 maart tot en met 30 juni. Toevallig toch gevangen snoek dient onmiddellijk te worden teruggezet.

2.      Tevens geldt een visverbod van 1 april t/m 31 mei op de volgende soorten: Barbeel, Kopvoorn, Serpeling, Sneep, Winde en Vlagzalm. Visverbod op Baars en Snoekbaars van 1 april tot de laatste zaterdag in mei. Voor de Heiniswiel geldt een gesloten seizoen van 16 maart t/m 31 mei

3.      Landelijk meeneemverbod paling. Alle paling dient onmiddellijk in het zelfde water te worden teruggezet. Paling vissen mag dus, paling meenemen niet.!!!!! Bent u bij controle toch in het bezit van paling, dan betekent dit dat u zonder geldige vergunning zit te vissen. BOA en politie zullen u dan een verbaal geven met hoge kosten.

4.      Gekleurde maden en gekleurde boilies. Dringend verzoek geen kleurstoffen te gebruiken in maden, of boilies. Weet welke schadelijke stoffen er in uw aas of lokvoer kan zitten.